Klimatprojekt Bio-Clima

Säg nej till klimatprojekt i nicaragua som hotar ursprungsfolk och miljö!

Vi har publicerat en rad dokument kring Bio-Clima, här finns de samlade.

Sammanfattning

Bio-Clima är ett klimatprojekt i miljardklassen, finansierat via FNs Gröna klimatfond som dessvärre riskerar att utsätta Nicaraguas ursprungsbefolkning för ökat våld och fördrivning från sina marker. Under senare år har ett femtiotal invånare mördats, hela byar har bränts ned och tusentals har behövt fly. Projektet kan också leda till ökad markförstöring och kan dessutom allvarligt skada klimatfondens trovärdighet. Sverige är en av de största bidragsgivarna till fonden och bör spela en viktig roll för att avvisa detta projekt.

Projektet godkändes ursprungligen av Klimatfondens (GFC) styrelse i november 2020 men lades på is i väntan på en oberoende utredning efter det att allvarliga klagomål hade inkommit från företrädare för lokalbefolkningen. Utredningen innehöll hård kritik och beslut angående projektets framtid skulle till sist fattas vid GFCs styrelsemöte den 13-16 mars i år i Sydkorea och föreningen skickade då en skrivelse till Sveriges regering med en uppmaning att man skulle rösta för att avvisa projektet. Efter intensiva diskussioner sköts beslutet dock upp till nästkommande styrelsemöte den 10-13 juli i år, också det i Sydkorea. Inte heller denna gång togs något tydligt beslut angående Bio-Climas framtid, troligen främst därför att styrelsen inte kunde enas om att det egentligen borde avvisas. (Beslut i GFCs styrelse bygger på konsensus.) Detta är vad som hände vid styrelsemötet:

Förslaget om att bevilja en (första) utbetalning till projektet avslogs. Detta är givetvis positivt eftersom det betyder att projektet än så länge är en papperstiger.

Den fullständiga rapporten från GFCs oberoende utredningsmekanism (IRM) gicks igenom och lades till handlingarna, vilket betyder att den sedan dess är offentlig. Att rapporten nu har publicerats är positivt, men att den lades till handlingarna utan att styrelsen avgav någon uppfattning om dess centrala innehåll är beklagligt och speglar en allvarlig oenighet.

Vidare beslutades att det nu faller på GFCs sekretariat att uppdra åt CABEI/BCIE och den nicaraguanska regeringen att före ett visst datum (som inte har offentliggjorts men som troligen infaller under 2023) visa om/att man kan åtgärda de aspekter i projektets utformning som sekretariatet har konstaterat inte är i överensstämmelse med GFCs principer, med de villkor som formulerades när projektet i princip godkändes i november 2020 samt med innehållet i det kontrakt som sedan skrevs.

Sammantaget kan detta betyda att projektet lämnas att självdö, men säkert är det inte. Diktaturen i Nicaragua har ett mycket stort intresse av att få igång projektet, inte minst med tanke på de stora belopp man då skulle få tillgång till. CABEI står visserligen inför ett byte av sin högsta ledning, men kan kanske ändå vilja driva det hela vidare för att vara en fortsatt attraktiv låneinstitution på klimatområdet för andra länder i regionen. Och FN-organet FAO, som aktivt bidragit med tekniskt stöd till Ortega-regimen för detta och andra projekt (och som fortfarande har kvar sitt kontor i landet), har kanske ännu inte velat inse vad det verkligen handlar om…

Kort sagt: Låt oss fortsatt hålla turerna och aktörerna kring Bio-Clima under uppsikt så att vi är förberedda inför GFC-styrelsens nästa möte i höst, då någon aspekt av Bio-Clima sannolikt återigen kommer att tas upp.

Därutöver måste vi också hålla ögonen på nya, snarlika projekt som nu är på gång, kanske som ett slags ersättare till Bio-Clima. Det första exemplet är ett klimatprojekt från GEF (Global Environment Facility) som ska gå via FAO och som även det rör urfolkens marker. Än så länge har detta projekt endast nått status av ”godkänt på konceptnivå”, men i brist på kritisk granskning och offentlig diskussion är risken uppenbar att det snabbt kan komma att avancera till att bli verklighet. Sverige deltar mycket aktivt i GEFs arbete och bör här spela en viktig roll.

Se också uppdateringen från 2023-10-28 på startsidan!

Dokument kring projektet Bio-Clima

Bakgrundsartikel om Bio-Clima projektet av Miguel González och Pierre Frühling, publicerad i Debates Indígenas, läs på spanska eller engelska.

Independent Review Mechanism, IRMs rapport om projektet.

Uppmaning till Sveriges regering inför beslut i FNs Gröna klimatfond 13-16 mars i Sydkorea.

Se regeringens fullständiga svar på skrivelsen!

Vårt brev till regeringen inför mötet 10-13 juli 2023.

UDs svar på skrivelsen från 2023-06-29.

Biståndsorganisationerna Forum Civ, Diakonia och We Effect har också skrivit ett brev i ärendet till statsrådet Forssell.

Artikel om Bio-Clima publicerad av Heinrich Böll Stiftung (spanska)

Artikel i Sveriges Natur om Bio-Clima projektet, skriven av Erik Halkjaer.