Migrationsverkets analys av Nicaragua

Migrationsverket publicerade i slutet av november 2023 en mycket detaljerad rapport. I rapporten beskrivs utförligt hur det är att leva i Nicaragua om man av landets ledning uppfattas som oppositionell. Godtyckligheten i myndigheternas åtgärder är omfattande vilket i sig skapar en stor osäkerhet. Landet betraktas som en enpartistat med en domstolsapparat som är helt styrd av den politiska ledningen, dvs president Ortega och vicepresident Murillo.

En viktig slutsats i rapporten är också att landets ledning under senare tid arbetat aktivt för att pressa personer som uppfattas som oppositionella att lämna landet.

Ladda ner och läs hela rapporten!

Avvisa projektet Bio-Clima!

Bio-Clima är ett klimatprojekt i miljardklassen, finansierat via FNs Gröna klimatfond (GCF) som dessvärre riskerar att utsätta Nicaraguas ursprungsbefolkning för ökat våld och fördrivning från sina marker. Under senare år har ett femtiotal invånare i området mördats, hela byar har bränts ned och tusentals har behövt fly. Projektet kan också leda till ökad markförstöring och hanteringen kan dessutom allvarligt skada klimatfondens trovärdighet.

Projektet godkändes ursprungligen av Klimatfondens styrelse i november 2020 men lades på is i väntan på en oberoende utredning efter det att allvarliga klagomål hade inkommit från företrädare för lokalbefolkningen.

Utredningen – som till sist publicerades i juli 2023 – innehöll mycket hård kritik, inte minst vad gällde frånvaron av ordentliga konsultationer med den berörda lokalbefolkningen. Efter många och långa diskussioner inom GFCs styrelse (senast i juli i år) föreföll projektet därför ha mycket små chanser att kunna starta.

Något formellt beslut om att avvisa projektet fattades dock inte, främst därför att beslut i Gröna Fondens styrelse kräver konsensus. Vid mötet i juli i år beslutade man istället att frågan skulle lösas mellan Fondens sekretariat och ”projektägarna”. Dvs att regeringen i Nicaragua (Ortegas diktatur) tillsammans med den centralamerikanska utvecklingsbanken (CABEI) skulle få en möjlighet att visa hur de allvarliga problemen skulle kunna ”åtgärdas”. Den tidsfrist man fick för detta sattes till den 4 oktober i år.

Sedan dess har Ortegaregimen och CABEI arbetat hårt med att fabricera ett nytt underlag, och nya dokument överlämnades till GCFs sekretariat på dagen den 4 oktober. Materialet innehåller fr.a. resultat från något man falskeligen kallar ”konsultationer” med lokalbefolkningen inom det berörda området. Processen var allt annat än fri, många kände tvång att delta, materialet var enbart på spanska, några risker eller potentiella nackdelar nämndes inte och flera lokala företrädare för ursprungsfolken arresterades strax före, under och efter dessa s.k. konsultationer. (Senast i raden är bortförandet av Yatamas internationellt kände ledare, Brooklyn Rivera.)

Tre veckor senare, den 23-25 oktober, sammanträdde GCFs styrelse igen – men projektet Bio-Clima fanns denna gång inte med på dagordningen, eftersom frågan enligt beslutet från julimötet ska skötas av fondens Sekretariat. Som nu har 120 dagar på sig (räknat från den 4 oktober, dvs till jan/feb 2024) att avgöra det hela.

Sverige är en av de största bidragsgivarna till GCF och bör spela en viktig roll för att avvisa detta projekt. Fondens styrelse (där Sverige har en egen representant) kan inte frånsäga sig sitt ansvar i denna fråga, av central vikt för Nicaraguas urfolk och för Klimatfondens fortsatta arbete.

Läs vidare: Här finns en särskild sida för Bio-Climaprojektet, med tidigare texter, dokument och skrivelser.

(2023-10-28)


Stängning av UCA i Managua

Nu har det hänt, det som många nicaraguaner fruktat och väntat på!

Det 63-åriga prestigefyllda jesuitstyrda universitetet Universidad Centroamericana, UCA, har stängts av regimen Ortega/Murillo. Den 16 augusti i år fråntogs UCA sin juridiska status och dess tillgångar konfiskerades av de nicaraguanska myndigheterna, som anklagar UCA för att vara ”ett centrum för terrorism”.

Studenterna på UCA stödde aktivt de folkliga protesterna i april 2018 och har sedan dess varit en nagel i ögat på regimen. Flera av de studenter som nu protesterat mot stängningen av UCA har fängslats. Många studenter anmälde sig till andra universitet för att fortsätta sina studier där, men regimen har beordrat dessa universitet att neka före detta studenter från UCA plats. 600 av studenterna från UCA, som av regimen betraktas som regeringskritiska, har portats från sina fortsatta studier där och deras examina har raderats. Den tidigare ledningen för UCA och flera av dess dekaner har flytt till utlandet.

Sedan 2018 har regimen tvingat 28 privata universitet i landet att stänga och samtligas tillgångar har beslagtagits av regimen. En del av de konfiskerade universiteten drivs vidare i statlig regi, med rektorer och lärare utsedda av regimen och med utbildningsplaner i enhetlighet med regimens värderingar.

Jesuitstyrda universitet finns i flera latinamerikanska länder och har utmärkt sig för att vara progressiva och värna om mänskliga rättigheter samt för att hålla en hög akademisk nivå. Några av dem har nu erbjudit de från UCA utestängda studenterna möjligheten att fortsätta sina studier hos dem.

Regeringarna i Colombia och Chile har fördömt attacken mot UCA och de har uttryckt sin sympati för den tidigare universitetsledningen och för studenterna.